Hladáte priestor pre svoje podnikanie?

Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácii v Slovenskej republike vznikol 29. júna 1992 ako záujmové združenie právnických osôb. Združuje členské odborové zväzy pôsobiace na území Slovenskej republiky a Majetkovú úniu odborových zväzov Slovenskej republiky.

Hlavným poslaním JMF je vykonávanie aktivít pre jeho členov – odborové zväzy v oblasti ekonomickej, hospodárskej a vnútornej správy, vedenia účtovníctva, mzdovej agendy a ďalších činností pri nakladaní s nehnuteľným a hnuteľným majetkom združenia za účelom jeho udržiavania, používania, obhospodarovania, zveľaďovania a obchodného využívania v prospech členov združenia. JMF zároveň pôsobí pri ochrane majetkových, hospodárskych a s nimi súvisiacich práv členov združenia.

JMF realizuje svoju činnosť v súlade so zakladateľskou zmluvou, stanovami JMF a právnymi predpismi Slovenskej republiky, v rozsahu a za podmienok v nich určených pri rešpektovaní predmetu činnosti JMF.

Strategické činnosti

  • zabezpečovanie komplexnej investičnej výstavby, t.j. uskutočňovanie rekonštrukcií a modernizácií hotelov, ktoré vlastní JMF a ktoré prevádzkuje najvýznamnejšia dcérska spoločnosť JMF
  • uskutočňovanie údržby a opráv administratívnych budov vo vlastníctve JMF na celom území SR
  • riadenie výnosnosti portfólia dlhodobých finančných investícií (podiely dcérskych spoločností)
  • zabezpečenie strategickej finančnej podpory dcérskych spoločností JMF
  • prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva na území SR
  • prevádzkovanie garáží a parkovacích plôch pre motorové vozidlá
x
Táto stránka nepoužíva cookies. Rozumiem